PRIVACYVERKLARING

BEGRIPSOMSCHRIJVING

In deze privacyverklaring wordt bedoeld met:

LEGIA GROUP

Legia vzw

Met zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102
RPR GENT – afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0405.530.670

BETROKKENE AVG

De natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Legia vzw respecteert de privacy van haar klanten en alle gebruikers van haar website. We dragen daarbij de meeste zorg voor de persoonsgegevens die ons werden verstrekt en behandelen die altijd vertrouwelijk.

Wanneer je Legia vzw opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de administratie, op papier en/of digitaal, en ze worden gebruikt om de opgedragen diensten te verrichten.

Door jouw persoonsgegevens mee te delen, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Legia vzw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze privacyverklaring wordt aangegeven.

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Legia vzw verzamelt uitsluitend persoonsgegevens met het oog op de correcte en volledige uitvoering van haar contractuele verbintenissen. Die verbintenissen hebben betrekking op het toekennen van investeringssteun aan zelfstandige projecten of concepten met een innovatief karakter en/of een duurzame maatschappelijke meerwaarde.
De door jou meegedeelde persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Legia vzw en haar organen, medewerkers. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij je ons daartoe toestemming geeft of hebt gegeven gelet op de aard of omvang van de aan ons gegeven opdracht of als wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een gerechtelijke uitspraak.

De gegevens die worden geregistreerd naar aanleiding van een bezoek aan onze website worden enkel in overeenstemming met dat doel verwerkt, met name voor statistische doeleinden en met het oog op het verbeteren van deze website.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

De persoonsgegevens die in het kader van het voormelde worden bewaard, betreffen:

 • Namen en voornamen
 • Woonplaats
 • Rijksregisternummer (in het kader van onze wettelijke verplichting)
 • Aanvraag RSZ-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres)
 • Bankrekeningnummers
 • KBO- en RSZ-nummer
 • Beroepsactiviteiten

Wij wijzen je er vriendelijk op dat jij de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als je gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij je ons dit onmiddellijk te melden. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt als je niet instemt met de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens.

PARTIJEN MET TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens zijn in principe enkel toegankelijk voor Legia vzw en haar organen, medewerkers. Indien uitzonderlijk, zoals bij onderhoud of installatie van informatica, derden toegang wordt verleend tot de bestanden van Legia vzw, dan zal Legia vzw toezicht houden op de werkzaamheden van de bedoelde derden zodanig dat toegang tot de persoonsgegevens wordt verhinderd.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door overheden, evenals derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, verzekeringsmaatschappijen, etc. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van je persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om jou voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. Je zal evenwel erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

De gegevens worden door Legia vzw niet verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Legia vzw garandeert alle rechten van de betrokkene in het kader van de AVG. Iedere betrokkene zal in principe te allen tijde kosteloos die rechten kunnen uitoefenen, met dien verstande dat Legia vzw zich kan beroepen op een recht om geen gevolg te geven aan een verzoek van de betrokkene als de AVG daarin voorziet en Legia vzw het bewijs levert van de voorwaarden en modaliteiten die de AVG voor zulke uitzonderingen voorziet.

In het bijzonder heeft iedere betrokkene recht op

 1. inzage
 2. rectificatie
 3. gegevenswissing
 4. beperking van de verwerking
 5. bezwaar
 6. gegevensoverdraagbaarheid

Iedere betrokkene heeft het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten, meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel. +32 (0)2 274 48 00, of fax +32 (0)2 2 274 48 35.

TERMIJN VAN DE BEWARING

De door Legia vzw verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoonsgegevens, resp. de bewaring ervan, nuttig of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen van Legia vzw.

Die termijn wordt verlengd met de termijn waarbinnen Legia vzw kan gehouden worden om zich, in of buiten rechte, te verantwoorden voor de uitvoering van haar verbintenissen.

VRAGEN OF BEZWAREN

Legia vzw zal alles in het werk stellen om alle persoonsgegevens van alle betrokkenen te beschermen en deze slechts te verwerken in overeenstemming met alle geldende wetgeving.

Met vragen of bezwaren of om je rechten te doen gelden, kan je Legia vzw telefonisch bereiken op +32 (0)56 96 03 94 of via mail: info@legialokaalinvesteren.be.